20 พฤษภาคม 2552

หมวด น

สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน

เขียนที่…………………………………..………………

วันที่……..เดือน………………….พ.ศ…….….

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง……………………………..………………………….อายุ………….ปี

อยู่บ้านเลขที่…………………ตรอก/ซอย………………………..………ถนน……………………….……..

ตำบล……………………..……...อำเภอ…………….…………………จังหวัด……………………….…….

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ฝ่ายหนึ่ง

กับ…………………………………………………………………………………...อายุ…………ปี

อยู่บ้านเลขที่…………………ตรอก/ซอย…………………………………ถนน……………………….……

ตำบล……………………………...อำเภอ………………………………จังหวัด……………………….……

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “นายหน้า” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่……………………………………..………...

ตั้งอยู่ตำบล…………………….……..อำเภอ……………………………จังหวัด………………………...….

เนื้อที่ประมาณ………………………ไร่…………………………งาน…………..………….ตารางวา และมี

ความประสงค์ที่จะขายที่ดินแปลงดังกล่าว

ข้อ 2. ผู้ให้สัญญาตกลงให้นายหน้าเป็นผู้ติดต่อในการขายที่ดินดังกล่าว เพื่อให้ผู้ให้สัญญาได้

เข้าทำสัญญากับผู้ซื้อที่ดินตามข้อ 1. จนเสร็จสิ้น และนายหน้าตกลงรับทำการเป็นนายหน้าในการขายที่ดิน

ดังกล่าว

ข้อ 3. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาสามารถขายที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ เนื่องมาจากผลแห่งการที่นายหน้าได้

ชี้ช่องหรือจัดการให้ โดยขายได้ในราคาไม่ต่ำกว่า……………...….บาท(………..…………………………)

ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมจ่ายค่านายหน้าให้แก่นายหน้าในอัตรา………..........…เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนเงิน

ดังกล่าว

ข้อ 4. ในกรณีที่ นายหน้าสามารถชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้ให้สัญญาขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่

ผู้ซื้อในราคาสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 3. ผู้ให้สัญญาตกลงให้จำนวนเงินส่วนที่เกินเป็นของนายหน้า แต่ใน

กรณีนี้นายหน้าจะต้องมีภาระหน้าในการเสียค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ ค่าฤชากร ค่าภาษีอากร

ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งทางราชการเรียกเก็บในส่วนของจำนวนเงินที่เกินด้วยตนเองทั้งสิ้น

ข้อ 5. เมื่อผู้ให้สัญญาได้เข้าทำสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อ โดยได้มีการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินกัน

สำนักงานที่ดินและผู้ให้สัญญาได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้สัญญาตกลงจะชำระค่านายหน้า

ให้แก่นายหน้าทันที

ข้อ 6. สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดินฉบับนี้ ให้ใช้บังคับได้จนถึงเพียงวันที่…..เดือน……………….

พ.ศ………

ข้อ 7. ในกรณีที่นายหน้ายังไม่สามารถชี้ช่อง หรือจัดการให้ผู้ซื้อมาทำการซื้อขายที่ดิน กับผู้ให้

สัญญาได้ ผู้ให้สัญญามีสิทธิเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดในข้อ 6. ได้โดยผู้ให้สัญญาต้องมีหนังสือบอกเลิกไป

ยังนายหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และมีผลเป็นการบอกเลิกเมื่อนายหน้าได้รับหนังสือบอกเลิกแล้ว

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็น..........ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ

โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานโดยคู่สัญญาถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ………………………………………..ผู้ให้สัญญา

(............................................................)

ลงชื่อ………………………………………..นายหน้า

(....................................................................)

ลงชื่อ………………………………………..พยาน

(.............................................................)

ลงชื่อ………………………………………..พยาน

(.......................................................... )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือสัญญานายหน้า

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่………….เดือน………………………...………..พ.ศ………………...

ณ ที่บ้านเลขที่………….ถนน………………..………………ตรอก/ซอย…………………………………...

แขวง………………….………………..…….เขต………………………………………….กรุงเทพมหานคร

ระหว่าง ข้าพเจ้า………………………………..………………อายุ………..ปี อยู่ที่บ้านเลขที่……………..

ถนน………………………ตรอก/ซอย………………..……………ตำบล/แขวง……………………………

อำเภอ/เขต………………………………จังหวัด……………………..…………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า

ผู้ให้สัญญา ฝ่ายหนึ่ง

กับ ข้าพเจ้า………..…………………………………..อายุ………..ปี อยู่บ้านเลขที่………….……

ถนน…………………………ตรอก/ซอย……………………………ตำบล/แขวง………………..…………

อำเภอ/เขต…………………….…………จังหวัด……………………….………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า

นายหน้า อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญา มีข้อความดังจะกล่าวต่อไปนี้

ข้อ 1. นายหน้า ตกลง จะทำหน้าที่เป็นนายหน้า ให้กับ ผู้ให้สัญญา ซึ่งเป็นเจ้าของ………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………โดยมีความประสงค์จะขายทรัพย์ดังกล่าว

ข้อ 2. นายหน้าตกลงจะเป็นผู้ติดต่อหาผู้ซื้อทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ให้สัญญาได้เข้าทำสัญญา

กับผู้ซื้อ จนเสร็จ

ข้อ 3. หากผู้ให้สัญญาสามารถขายทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นได้ เนื่องมาจากผลแห่งการที่นายหน้าได้

ชี้ช่อง หรือจัดการให้ ผู้ให้สัญญาได้ขายทรัพย์ ได้ในราคาไม่ต่ำกว่า………...………...…บาท ผู้ให้สัญญา

ตกลงจะจ่ายเงินค่านายหน้าให้เป็นเงิน…………………บาท (…………………………..…………………)

โดยตกลงจะชำระเป็นงวด ๆ ดังนี้

ก. ในวันที่มีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย จะจ่ายให้ เป็นเงิน………………………….……..บาท

หรือตามอัตรา………………เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนเงินมัดจำที่ผู้ซื้อได้ชำระให้

ข. ในวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับเงินครบถ้วนจากผู้ซื้อ ส่วนที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ค. ในกรณีที่มีการจดทะเบียนซื้อขายกัน และ ผู้ให้สัญญา ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อครบถ้วนผู้ให้

สัญญา จะชำระค่านายหน้าทันที หรือ ภายในสองวัน ในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟ

ข้อ 4. ในกรณีที่ นายหน้า ได้ค่านายหน้า จากผู้ซื้อ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องชำระค่านายหน้า

ข้อ 5. ในกรณีที่นายหน้าสามารถขายทรัพย์ได้เกินหรือสูงไปกว่าที่ตกลงในสัญญานี้ ผู้ให้สัญญา

ตกลงให้จำนวนเงินส่วนที่เกินเป็นของนายหน้า โดยนายหน้าจะเป็นผู้รับผิดชอบมีภาระเป็นผู้เสียภาษีอากร

ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เกี่ยวกับการโอนเฉพาะส่วนที่เกินซึ่งนายหน้า

เป็นผู้ได้รับเงิน

ข้อ 6. ผู้ให้สัญญาตกลงจะให้ค่าใช้จ่ายแก่นายหน้า เท่าที่จำเป็นสำหรับในกรณีที่หาผู้ซื้อมาทำ

สัญญาซื้อทรัพย์สำเร็จ เป็นเงินอีก……………………บาท(…………………………………)

ข้อ 7. สัญญาฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่…..….เดือน……………….………พ.ศ……….….

จนถึงวันที่……..เดือน………………………พ.ศ…………หากนายหน้ายังไม่สามารถหาผู้ซื้อ มาทำสัญญา

ซื้อขายได้สำเร็จ ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันเลิกกันโดยไม่จำต้องบอกกล่าว

ข้อ 8. ในกรณีที่นายหน้าทำหน้าที่ผิดสัญญานายหน้า ทำให้ผู้ให้สัญญาเสียหายผู้ให้สัญญามีสิทธิ

บอกเลิกสัญญา และเรียกค่าเสียหายจากนายหน้าได้อีกด้วย

ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาผิดสัญญา ไม่ยอมขายทรัพย์ เมื่อนายหน้าได้ชี้ช่องและจัดการให้ได้เข้า

ทำสัญญาแล้ว ผู้ให้สัญญา ตกลงยอมชำระเงินให้กับนายหน้าตามสัญญานี้เว้นแต่ในกรณี ทรัพย์ที่ขายถูก

ทางราชการเวนคืน หรือมีคำสั่งศาลห้ามจำหน่ายอันมิใช่เป็นความผิดของผู้ให้สัญญา

สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็น………….…ฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดี

ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ใช้สัญญา

ลงชื่อ…………………………………………นายหน้า

ลงชื่อ…………………………………………พยาน

ลงชื่อ…………………………………………พยาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น