27 พฤศจิกายน 2552

สัญญากู้เงิน

ทำที่.............................
วันที่.................เดือน...............พ.ศ......................
ข้าพเจ้า .............................อายุ................................... ปี..............................................................ซึ่งต่อ ไปนี้เรียกว่า ผู้กู้ ขอทำหนังสือนี้ให้ไว้แก่บริษัท ...................................................จำกัด สำนักงานเลขที่..........ถนน....................... แขวง............................เขต................................ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้ให้กู้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า
ข้อ 1.ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวน ....................................บาท (................................................) ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญานี้
ข้อ 2.ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยแก้ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ ..............................................ต่อปีกำหนดส่งเป็นรายเดือน ทุกๆ เดือน ภายในวันที่.................ของเดือนในเวลาทำงานของผู้ให้กู้แต่ถ้าวัน กำหนดส่งดอกเบี้ยเช่นว่านี้ ตรงกับวันหยุดงานของผู้ให้กู้ ก็ให้เลื่อนไปส่งในวันเปิดงานที่ถัดไป ทั้งนี้หากผู้กู้ผิดนัดในการส่งชำระดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าเป็นการ ผิดนัดทั้งหมด และยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องได้ทันที
ข้อ 3.ผู้กู้ตกลงจะชำระหนี้ตามสัญญานี้ภายในวันที่.............. เดือน.....................พ.ศ................. แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ ตามสัญญานี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนการกำหนดที่กล่าวมาก็ได้ ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร และโดยมิพักต้องชี้แจงแสดงเหตุ ผู้กู้สัญญาว่าในกรณีที่ผู้ให้กู้เรียกร้องดังกล่าวมานี้ผู้กู้จะชำระหนี้ ตามที่เรียกร้องทันที
ข้อ 4.ผู้กู้สัญญาว่าถ้าผู้กู้ย้ายตำบลที่อยู่จากผู้ภูมิลำเนาดังกล่าวข้างต้น ตามสัญญานี้ผู้กู้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบภายใน ....................วัน มิฉะนั้นถือว่าผู้กู้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกเงินกู้ทั้งหมดคืนโดยทันที
ข้อ 5.ถ้าผู้กู้ผิดข้อตกลงในข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้ ผู้กู้ยอมรับผิดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น บรรดาที่ผู้ให้กู้จะพึงได้รับอันเนื่องมาจากความผิดข้อตกลงของผู้กู้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือนเรียกร้องทวงถาม ดำเนินคดีและบังคับการชำระหนี้จนเต็มจำนวนทุกอย่างทุกประการ
ผู้กู้ได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน ณ วัน , เดือน, ปี ที่ระบุข้างต้น
ลงชื่อ..............................................ผู้กู้
(.........................................)
ในนาม บริษัท........................................................จำกัด โดย
ลงชื่อ..............................................ผู้ให้กู้
(................................กรรมการ)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(..........................................)
ลงชื่อ..............................................พยาน
(..........................................)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น